O programu ‘’Superškole’’

‘’Superškole’’ su program školske razmene na Zapadnom Balkanu koji ima za cilj da podrži procese izgradnje mira i pomirenja i interkulturalnog učenja i dijaloga između škola, učenika i njihovih zajednica. Ovaj program je deo multidonorskog projekta „Program školske razmene na Zapadnom Balkanu“ koji zajednički finansiraju Evropska unija i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovode Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Regionalni ured za saradnju mladih (RYCO).

O RYCOu (Regionalni ured za saradnju mladih)

RYCO je međuvladina organizacija koja podržava i unapređuje regionalnu i multikulturalnu saradnju mladih na Zapadnom Balkanu. Programi RYCO – a usmereni su na stvaranje mogućnosti za uključivanje mladih u aktivnosti koje doprinose međusobnom razumevanju i pomirenju u građanskom, društvenom, obrazovnom, kulturnom i sportskom domenu. RYCO inicira i učestvuje u kreiranju politika i zalaže se za reforme. Takođe, podržava razvoj političkog i društvenog okruženja koje osnažuje i olakšava razmenu mladih.

Tokom 2023. godine realizovan je projekat „Vidimo se“ (SEE YOU, SEE ME). Naši učenici srednje škole učestvovali su u projektu i družili se sa svojim vršnjacima iz JU Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ iz Goražda.

Erazmus+ projekti

O aktivnostima Škole na svim Erazmus projektima pogledati na sledećoj veb stranici:

http://www.skolaveljkoramadanovic.edu.rs/erasmus/

Projekat DILS

Projekat sa Perkinsom

Škola za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“ ima saradnju sa jednom od najstarijih i najeminentnijih škola za slepe u SAD-Perkins School for Blind,Boston,MA.
U sklopu te saradnje defektolog-tiflolog naše škole Tatjana Medved je učestvovala u Perkinsovom obrazovnom programu (Perkins Internationa Education Program) Od septembra 2011. do kraja maja 2012. godine (boravila je u Perkins školi na obuci; primarna oblast na koju je bila usmerena je obrazovanje slepe dece sa višestrukim smetnjama).

Ove školske godine naša škola sa Perkins International ima projekat čiji su ciljevi:

  • da se obezbede i stvore mogućnosti za decu sa višestrukim smetnjama da imaju pristup obrazovnom programu koji će odgovoriti na njihove zahteve,sa specijalizovanim pristupom da bi se ispunili njihovi potencijali i sposobnosti
  • da se podigne svest o važnosti rane intervencije kod organa vlasti,bolnica i porodica
  • da se uspostavi saradnja i mreža između institucija i organizacija koje pružaju servise u našoj zemlji i okolnim zemljama da bi razmenjivali znanja i iskustva u cilju obezbeđivanja boljih usluga za VOVO decu.

Ovi ciljevi će se ostvariti:

  • obukom nastavnika naše škole u proceni dece (standardizovanim skalama procene) i obuci za rad sa višestruko ometenom decom;obuku će vršiti nastavnici iz regiona koji imaju iskustva u proceni VOVO dece i radu sa njima
  • kontaktiranjem relevantnih bolnica i svih zainteresovanih strana značajnih za podršku u uspostavljanju servisa rane intervencije; objavljivanje brošura/pamfleta za roditelje u kojima se opisuje program,značaj i dostupnost servisa RI
  • učestvovanje u seminarima koje organizuje Perkins International u saradnji sa Fakultetom (FASPER )
  • organizovanje razmene posete nastavnika programima u susednim zemljama

Projekat sa VISIO-om

VISIO je holandska organizacija koja se bavi radom sa decom sa vizuelnim oštećenjima (uz moguća dodatna oštećenja).

U toku je projekat VISIO u kojem učestvuje i naša škola a koji je počeo juna 2012. godine a završava se na jesen 2014. godine. Obuka je za rad u ranoj intervenciji;paralelno se vrši obuka procene funkcionalnog vida. Pored naše škole u projekat su uključene i škole iz Ljubljane , Sarajeva, Novog Sada, Peći i Skoplja.
Do sada su održana dva susreta:

Juna 2012. u Sarajevu je bio dogovor o saradnji,na koji način će se ostvarivati,toku obuke,našim očekivanjima od ovog treninga i našim potrebama.

U oktobru (8.-12. 2012.) u Ljubljani gde je počela obuka. Teme su bile:Prvi intervju; ICF i prva kućna poseta; Oregon Project.

Sledeći treninzi i susreti će biti:
8.-12. aprila 2013. Peć,Kosovo
7.-11. oktobra 2013. Zemun,Srbija
2014. godine Novi Sad i Skoplje

Na kraju obuke tri defektologa koji rade u ranoj intervenciji će dobiti sertifikate za rad sa malom decom u ranoj intervenciji; psiholog će biti obučen da vrši procenu dece Oregon skalom; dva defektologa će biti obučena za procenu funkcionalnog vida. Biće opremljen prostor u našoj školi za rad rane intervencije.

Na svakom susretu je prisutan direktor škole.

U periodu od 29.septembra do 3.oktobra Škola je bila domaćin Prvom treningu rane intervencije. Trening je u sklopu prošlogodišnjeg projekta obuke rane intervencije, koju organizuje holandski VISIO, a pored naše škole u projektu su još i škole iz Ljubljane, Sarajeva, Novog Sada, Skoplja, Peći i Podgorice.
Obuku rane intervencije održali su eksperti za ranu intervenciju Gonnie Hordijk i Madelon Janssen.
Obrađene su teme: Writing dance, ADL, Spacial orientetion, Step by step i razvoj grube motorike, CVI, socioemocionalni razcoj i Komunikacija pri konverzaciji.

Pored obuke rane intervencije bila je i obuka za psihologe škola sa temom : Dijagnostika. Predavač je bio Jeffrey Looijestvjn.
Paralelno je bio održan i sastanak direktora škola na kome je predsedavala moderator Carina Poels.