Од школске 2014.-2015. у нашој школи се уводи образовни профил Техничар ПТТ саобраћаја. Рад са ученицима је индивидуализован, користе се савремене технологије и кабинети су опремљени по принципу један ученик – један рачунар. Сви рачунари имају говорни излаз anReader и интернет конекцију. У школи се израђују и специјализовано прилагођена тифло дидактичка наставна средства, која су потребна у настави стручних предмета (шеме, цртежи, модели…) за слабовиде и слепе ученике. Практична настава се организује у јединицама ПТТ мреже. Када заврше овај образовни профил ученици имају проходност на техничким и другим факултетима и могу да студирају на буџету. Техничар ПТТ саобраћаја је обучен да:

• Успешно обавља пословну комуникацију са корисницима услуга на српском, енглеском и још једном страном језику који самостално одабира (руски, француски или немачки)
• Врши послове пријема поштанских пошиљака и пакета на шалтеру
• Користи ПостНет систем у свим фазама где се примењује
• Врши продају поштанских вредносница и комисионе робе
• Врши послове уплате и исплате по упутничком и платном промету и штедним улозима
• Обавља све послове везане за уплате и исплате по платном промету, упутничким, текућим, жиро и штедним (динарским и девизним) рачунима Поштанске штедионице
• Врши послове пријема, отправљања, преузимања, доставе и испоруке телеграма
• Успоставља телефонске разговоре и врши друге послове телефонисте у телефонској говорници
• Обавља послове прераде поштанских пошиљака
• Обавља послове картовања, предаје и преузимања закључака
• Врши послове испоруке пошиљака на шалтеру
• Обавља накнадне послове у вези са примљеним пошиљкама
• Решавање рекламација и потражница
• Води евиденције и записнике предвиђене правилницима и упутствима
• Обавља послове пословне кореспонденције
• Обавља административне, статистичке и евидентичарске послове за потребе јединице поштанске мреже
• Користи савремене рачунарске програме за вођење пословне кореспонденције и статистике, прикупљање, обраду, презентовање и чување података, као и да користи различите сервисе рачунарске мреже.