• Дечји савез
  • Подмладак и омладина Црвеног крста
  • Ученички парламент

Ученички парламент
У складу са међународним и националним документима попут: Конвенција о правима детета; Свеопшта декларација о правима човека; Повеља о људским, мањинским и грађанским правима; који гарантују ученицима право на удруживање, учешће у доношењу одлука у нашој школи, неколико година уназад постоји и функционише Ученички парламент. Ученички парламент има план и програм рада који је саставни део Годишњег програма рада школе, функционише кроз редовне састанке и на основу унапред уговорених правила.
У свом раду се придржава Пословника о раду ученичког парламента којим се уређује начин рада и одлучивања парламента у нашој школи.

Подручје рада:

1. Давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о:

1.1. Правилима понашања у школи
1.2. Годишњем програму рада
1.3. Школском развојном плану
1.4. Слободним и ваннаставним активностима
1.5. Учешће на спортским и другим такмичењима
1.6. Организација свих других манифестација ученика у школи и ван ње

2. Разматра односе сарадње ученика, наставника, васпитача и стручних сарадника

3. Обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање

Парламент чине по два представника из сваког одељења виших разреда О.Ш. и С.Ш. и има свог председника, заменика и записничара који води евиденцију о редовности одржаних састанака, донесеним одлукама, броју присутних, односно одсутних. Бира се сваке школске године, а укупан број чланова за школску 2014/2015. годину је 20 ученика.

Формиране су и Радне комисије које доприносе свеобухватном и ефикасном раду Парламента, а то су:

1. Комисија за рад и учење

2. Комисија за праћење и презентацију ученичког стваралаштва

3. Комисија за разматрање дисциплине у интернату и поштовање кућног реда

4. Комисија за културно забавне активности и спорт

5. Комисија за информисање о важним питањима, догађањима и активностима у школи и ван ње

Парламент током школске године иницира и реализује многа културна догађања у школи и дому, такмичења, акције, трибине, предавања, посете, забаве итд.