Циљ програма је да се полазници са оштећењем вида оспособе за коришћење рачунара, стекну базичну информатичку писменост и вештине у примени рачунара у свакодневном животу и раду.
У обуци се користи најсавременија асистивна технологија.

Детаљније:

Садржаји програма

 • Основи информатике и примене рачунара у информационом друштву
 • Подела и типови рачунара
 • Појам хардвера и софтвера
 • Структура рачунара и основне компоненте рачунара
 • Скраћенице на тастатури и основе слепог куцања
 • Тактилне технологије и њихова примена
 • Типови тактилних рачунарских помагала за лица са визуелним умањењем (Брајев ред, Брајев ноут-бук, Брајев штампач..)
 • Примена софтвера за видео лупе
 • Говорне технологије и њихова примена
 • Принципи коришћења говорног софтвера Јaws
 • Претраживање глобалне мреже Интернет-а коришћењем синтетизатора говора Anreader
 • Принципи коришћења програма Fine Reader
 • Рад у Microsoft Office пакету помоћу звучног софтвера
 • Рад у Microsoft Word-у помоћу звучног софтвера
 • Скенирање, обрада скенираног текста и његово претварање у Брајево писмо или звучни излаз
 • Штампање задатог текста на Брајевом штампачу

Опрема и средства

 • Брајеви приручници
 • Приручници на увећаном тиску
 • Рељефне скице и схеме
 • Брajeвe писaћe мaшинe
 • Кoмпjутeри „Пeнтиум”
 • Лаптоп
 • ТВ лупa
 • Видео лупа са рачунаром
 • Лaсeрски штaмпaчи
 • Скeнeри
 • Брајев ред са 40 карактера
 • Брајев ноут-бук
 • Штaмпaч зa Брajeвo писмo „Индeкс eвeрeст“
 • Рељефни штампач за скице „Zу Fuse Heater“