• škola ima dugu tradiciju
 • nalazimo se na dobroj lokaciji, u neposrednoj blizini centra Zemuna
 • opremljeni smo prilagođenim nastavnim sredstvima i asistivnom tehnologijom
 • imamo stručni kadar koji prati trendove u oblasti obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju
 • deci i učenicima oštećenog vida pružamo kvalitetno obrazovanje i vaspitanje
 • prema potrebama učenika i dece organizujemo individualne terapeutske programe (logopedski tretman, vizuelni trening, senzomotornu integraciju, taktilni trening, psihomotornu reedukaciju, orijentaciju i samostalno kretanje, veštine za svakodnevni život, opismenjavanje na Brajevom pismu, obuku iz informatike i računarstva za slepe i slabovide)
 • nudimo kvalitetne uslove za boravak učenika u Domu sa ishranom i primarnom zdravstvenom zaštitom i negom
 • naša biblioteka je opremljena velikim izborom školskih udžbenika i lektire na Brajevom pismu, zvučnih knjiga i popularne beletristike na crnom tisku koji su dostupni učenicima, nastavnicima i vaspitačima naše škole i škola u inkluzivnom sistemu obrazovanja i vaspitanja, roditeljima,naučnim radnicima i studentima
 • učenici mogu da biraju vannastavne aktivnosti ,sekcije i radionice u kojima će razvijati svoje kreativne veštine
 • učenici naše škole postižu odlične rezultate na raznim takmičenjima i manifestacijama na nivou opštine, grada i Republike
 • srednjoškolske diplome koje stiču učenici, obrazovanjem u našoj školi, omogućavaju dalje školovanje na fakultetima i visokim školama
 • sarađujemo sa uglednim ustanovama koje se bave decom oštećenog vida