Šta su svakodnevne veštine?

Osposobljavanje i osamostaljivanje slepih i slabovidih osoba za svakodnevni život i rad. Vežbanjem i usvajanjem svakodnevnih veština podstičemo njihovu uspešnu socijalnu integraciju. Programom su obuhvaćena deca, mladi i odrasle osobe različitog stepena oštećenja vida, realizuje individualno, u paru ili u manjoj grupi.
Program se realizuje u prostorijama škole, a nastavlja se u manje poznatoj sredini, kao npr.: prodavnica, pošta, restoran, preduzeće, i sl.
Detaljnije

Sadržaj programa rada:

  • Lična higijena i higijena prostora;
  • Hranjenje i priprema hrane;
  • Oblačenje i higijena odeće i obuće;
  • Upotreba i održavanje tehničkih uređaja u domaćinstvu;
  • Upotreba i održavanje predmeta i uređaja na radnom mestu;
  • Primena asistivnih tehnologija u svakodnevnom životu i radu;
  • Obavljanje poslova van kuće – prodavnica, banka, pekara i sl.;
  • Usvajanje pravilne komunikacije sa ljudima iz okruženja.

Ko su realizatori programa:

Program realizuju defektolozi, stručnjaci sa diplomom Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, i to: tiflopedagozi, psihomotorni reedukator i peripatolog, u saradnji sa psihologom škole. Nakon testiranja i opservacije izrađuju se individualni programi u skladu sa psihofizičkim sposobnostima korisnika. Program se sprovodi metodom razgovora, demonstracijom određene radnje (metodom “ruka na ruci”) i praktičnim radom na terenu.

Koja nastavna sredstva i pomagala koristimo:

Pored predmeta za svakodnevnu upotrebu koriste se nastavna pomagala koja pomažu u radu sa slepim i slabovidim osobama, kao npr.: indikator/merač nivoa vode u posudi, govorna kuhinjska vaga, taktilni krojački metar, modeli za pertlanje, modeli za otkopčavanje i zakopčavanje dugmadi i drikera, i mnoga druga sredstva.