Senzorno iskustvo se postepeno organizuje zahvaljujući tome što dete dolazi u kontakt sa mnogim stvarima oko sebe. Vremenom ono stiče sposobnost prilagođavanja svog tela različitim izazovima.

Nakon početnog testiranja i opservacije za svako dete kreiraju se aktivnosti koje se, sprovode u senzomotornoj sobi, prostoru školskog dvorišta sa baštom i spravama za razvoj motorike i sali za fizičko vaspitanje.

Terapija se sprovodi sa slepom i slabovidom decom najranijeg(od 0 do 5 godina), predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta 2 do 3 puta nedeljno u trajanju do 30 minuta, a namenjena je:

  • deci sa čulnim oštećenjima radi pružanja adekvatnih stimulacija i pružanja motivacije za pokret
  • deci sa previše ili premalo reaktivnim vestibularnim sistemom
  • deci sa nedostatkom taktilnih i auditivnih inhibitornih mehanizama ili premalo reaktivnom taktilnim i auditivnim analizatorom
  • deci sa poremećajima učenja i ponašanja
  • dispraksičnoj deci
  • autističnoj deci.