• Dečji savez
  • Podmladak i omladina Crvenog krsta
  • Učenički parlament

Učenički parlament
U skladu sa međunarodnim i nacionalnim dokumentima poput: Konvencija o pravima deteta; Sveopšta deklaracija o pravima čoveka; Povelja o ljudskim, manjinskim i građanskim pravima; koji garantuju učenicima pravo na udruživanje, učešće u donošenju odluka u našoj školi, nekoliko godina unazad postoji i funkcioniše Učenički parlament. Učenički parlament ima plan i program rada koji je sastavni deo Godišnjeg programa rada škole, funkcioniše kroz redovne sastanke i na osnovu unapred ugovorenih pravila.
U svom radu se pridržava Poslovnika o radu učeničkog parlamenta kojim se uređuje način rada i odlučivanja parlamenta u našoj školi.

Područje rada:

1. Davanje mišljenja i predloga stručnim organima, Školskom odboru, Savetu roditelja i direktoru o:

1.1. Pravilima ponašanja u školi
1.2. Godišnjem programu rada
1.3. Školskom razvojnom planu
1.4. Slobodnim i vannastavnim aktivnostima
1.5. Učešće na sportskim i drugim takmičenjima
1.6. Organizacija svih drugih manifestacija učenika u školi i van nje

2. Razmatra odnose saradnje učenika, nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

3. Obaveštava učenike o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje

Parlament čine po dva predstavnika iz svakog odeljenja viših razreda O.Š. i S.Š. i ima svog predsednika, zamenika i zapisničara koji vodi evidenciju o redovnosti održanih sastanaka, donesenim odlukama, broju prisutnih, odnosno odsutnih. Bira se svake školske godine, a ukupan broj članova za školsku 2014/2015. godinu je 20 učenika.

Formirane su i Radne komisije koje doprinose sveobuhvatnom i efikasnom radu Parlamenta, a to su:

1. Komisija za rad i učenje

2. Komisija za praćenje i prezentaciju učeničkog stvaralaštva

3. Komisija za razmatranje discipline u internatu i poštovanje kućnog reda

4. Komisija za kulturno zabavne aktivnosti i sport

5. Komisija za informisanje o važnim pitanjima, događanjima i aktivnostima u školi i van nje

Parlament tokom školske godine inicira i realizuje mnoga kulturna događanja u školi i domu, takmičenja, akcije, tribine, predavanja, posete, zabave itd.