Logopedski rad u školi uključuje decu sa govorno-jezičkim i komunikativnim teškoćama na predškolskom i osnovnoškolskom uzrastu. Odvija se kroz individualni i grupni tretman i ima za cilj da razvije govorne veštine koje omogućavaju funkcionalno i nesmetano verbalno komuniciranje. Obzirom na značaj vida za razvoj govora, kod slepe i slabovide dece postoji rizik od pojave govorno jezičkih nepravilnosti, što zahteva preventivni rad na ranom uzrastu.

Logopedski rad obuhvata:

  • utvrđivanje govorno-jezičkog statusa učenika
  • prevenciju pojave govorno-jezičkih poremećaja
  • razvijanje govorno – jezičkih sposobnosti
  • otklanjanje govornih poremećaja koji predstavljaju smetnju uspešnoj govornoj komunikaciji
  • otklanjanje teškoća u čitanju i pisanju na Brajevom pismu i crnom tisku
  • podizanje kvaliteta verbalnog izražavanja učenika
  • saradnju sa nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima
  • saradnju sa porodicom deteta.