Za upis u školu treba dostaviti sledeća dokumenta:

1. Molba sa tačnom adresom
2. Mišljenje interresorne komisije za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške
3. Izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od 6 meseci)
4. Jedna fotografija
5. Potvrda o vakcinaciji
6. Bris grla, nosa i čmara
7. Lekarsko uverenje lekara pedijatra za učenike osnovne škole
8. Za učenike srednje škole lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova koji su propisani za obrazovni profil za koji konkurišu
9. Za učenike srednje škole originalno uverenje o položenom završnom ispitu
10. Nalaz očnog lekara sa preporukom koje pismo dete da koristi ( Brajevo ili videće)
11. Za učenike srednje škole-nalaz specijaliste o stanju sluha sa audiogramom
12. Za učenike I razreda OŠ potvrda o pohađanju obaveznog pripremno predškolskog programa
13. Originalno svedočanstvo o završenoj školi, razredu (ukoliko je lice bilo u nekoj školi)
14. Socijalnu anamnezu (od socijalnog radnika)
15. Prijava za upis za učenike srednje škole-obrazac PU