За упис у школу треба доставити следећа документа:

1. Молба са тачном адресом
2. Мишљење интерресорне комисије за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке
3. Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од 6 месеци)
4. Једна фотографија
5. Потврда о вакцинацији
6. Брис грла, носа и чмара
7. Лекарско уверење лекара педијатра за ученике основне школе
8. За ученике средње школе лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил за који конкуришу
9. За ученике средње школе оригинално уверење о положеном завршном испиту
10. Налаз очног лекара са препоруком које писмо дете да користи ( Брајево или видеће)
11. За ученике средње школе-налаз специјалисте о стању слуха са аудиограмом
12. За ученике I разреда ОШ потврда о похађању обавезног припремно предшколског програма
13. Оригинално сведочанство о завршеној школи, разреду (уколико је лице било у некој школи)
14. Социјалну анамнезу (од социјалног радника)
15. Пријава за упис за ученике средње школе-образац ПУ