Радно време: понедељак, четвртак, петак 08-14 сати, уторак, среда 12-18 сати
Телефон: 011-2611-525

Делатности социјалног радника:

  • учествује у стварању оптималних услова за адекватно одрастање и сазревање ученика
  • превентивно делује, прати и јача компетентности ученика за решавање личних и социјалних проблема
  • пружа подршку бољој интеграцији ученика у школску средину и помоћ у кризним ситуацијама
  • пружа подршку у стварању позитивних интерперсоналних односа међу ученицима и ученицима и наставницима
  • сарађује са осталим стручним сарадницима, наставницима, родитељима, стручним организацијама, локалном самоуправом и институцијама од значаја за школу
  • у сарадњи са наставницима, другим стручним сарадницима и родитељима односно старатељима, ради на хуманизацији и стварању једнаких и што оптималнијих животних и радних услова за све ученике
  • својим активностима доприноси стварању атмосфере толеранције и узајамног поверења, као и задовољства ученика боравком у школи
  • пружа подстицаје и конкретну подршку и помоћ ученицима и родитељима, односно старетиљима око превазилажења изражених проблема и остваривања одређених права
  • упознаје наставнике и друге стручне сараднике са утицајем социо-економских прилика ученика на њихов успех и функционисање у школи