Primena VA terapije u radu sa vizuelno i višestruko vizuelno ometenom decom.

  • Indikacije: cerebralna paraliza, autizam, anksioznost, apraksija, afazija, ADHD, fibromijalgija, insomnija, multipla skleroza, Retov sindrom, astma

POSTIGNUĆA

  • u tretmanu osoba sa poremećajem iz autističnog spektra: relaksacija, smanjenje otpornosti na kontakt, osiguravanje senzornog inputa,  veća otvorenost u interakciji sa sredinom
  • kod CP smanjena spastičnost muskulature i povećana opuštenost deteta
  • u tretiranju osoba koje pate od insomnije primećeno je da se ritam spavanja popravio
  • u tretmanu sa ADHD decom, smanjuje se motorni nemir i poboljšava pažnja
  • kod slabovidih učenika stabilizuje  se motilitet očnih jabučica, umiruje nistagmus
  • kod višestruko vizuelno ometenih učenika smanjuju se stereotipna ponašanja, salivacija, agresivno ponašanje i omogućava se učenicima efikasnije angažovanje u nastavnim aktivnostima