Тактилно – кинестетички тренинг има за циљ развијање тактилно – кинестетичке перцепције као и стварање дечије свести о властитим физичким димензијама и слике тела у простору. Како слепа и практично слепа деца имају сметње у области тактилног и моторног функционисања, постоји потреба за правовременим и адекватним деловањем, како би се ублажили услови који повећавају ризик успореног развоја.

Рад се остварује непосредно кроз индивидуалне вежбе. У раду се полази од развојних специфичности ученика као и психофизичких могућности и потреба детета. Процена и планирање рада се обавља опсервацијом детета и тестовима за процену развоја тактилне ефикасности.

Непосредан рад се обавља у сензорној соби и адекватном простору намењеном и опремљеном за ову врсту тренинга, 2 пута недељно у трајању од 30 до 45 минута.

  • Обухваћена су деца предшколског и основно-школског узраста. Кроз овај тренинг постиже се боља припрема слепе деце за успешно савлађивање наставно-програмског садржаја и развоја њихових општих и специфичних способности.
  • Тактилно- кинестетичким тренингом обухваћене су и касније ослепеле особе, како би лакше прихватили и превазишли новонасталу ситуацију и савладали рехабилитацијске програме.