Cilj programa je da se polaznici sa oštećenjem vida osposobe za korišćenje računara, steknu bazičnu informatičku pismenost i veštine u primeni računara u svakodnevnom životu i radu.
U obuci se koristi najsavremenija asistivna tehnologija.

Detaljnije:

Sadržaji programa

 • Osnovi informatike i primene računara u informacionom društvu
 • Podela i tipovi računara
 • Pojam hardvera i softvera
 • Struktura računara i osnovne komponente računara
 • Skraćenice na tastaturi i osnove slepog kucanja
 • Taktilne tehnologije i njihova primena
 • Tipovi taktilnih računarskih pomagala za lica sa vizuelnim umanjenjem (Brajev red, Brajev nout-buk, Brajev štampač..)
 • Primena softvera za video lupe
 • Govorne tehnologije i njihova primena
 • Principi korišćenja govornog softvera Jaws
 • Pretraživanje globalne mreže Internet-a korišćenjem sintetizatora govora Anreader
 • Principi korišćenja programa Fine Reader
 • Rad u Microsoft Office paketu pomoću zvučnog softvera
 • Rad u Microsoft Word-u pomoću zvučnog softvera
 • Skeniranje, obrada skeniranog teksta i njegovo pretvaranje u Brajevo pismo ili zvučni izlaz
 • Štampanje zadatog teksta na Brajevom štampaču

Oprema i sredstva

 • Brajevi priručnici
 • Priručnici na uvećanom tisku
 • Reljefne skice i sheme
 • Brajeve pisaće mašine
 • Kompjuteri „Pentium”
 • Laptop
 • TV lupa
 • Video lupa sa računarom
 • Laserski štampači
 • Skeneri
 • Brajev red sa 40 karaktera
 • Brajev nout-buk
 • Štampač za Brajevo pismo „Indeks everest“
 • Reljefni štampač za skice „Zu Fuse Heater“