U Dom učenika primaju se deca predškolskog odeljenja i upisani učenici u školu „Veljko Ramadanović“ u Zemunu, čije mesto prebivališta nije na teritoriji Beograda. Na preostala mesta mogu konkurisati učenici oštećenog vida koji su upisani u medicinsku školu „Beograd“

Kriterijumi za smeštaj u dom za učenike srednje škole su:

 • uspeh učenika u osnovnoj i srednjoj školi od 6-8 razreda
 • rezultati ponašanja i vladanja u prethodnom školovanju
 • rezultati sa takmičenja

Za prijem u Dom treba dostaviti sledeća dokumenta:

 1. Molba sa tačnom adresom
 2. Mišljenje interresorne komisije za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od 6 meseci)
 4. Jedna fotografija
 5. Potvrda o vakcinaciji
 6. Bris grla, nosa i čmara
 7. Lekarsko uverenje lekara pedijatra za učenike osnovne škole
 8. Za učenike srednje škole lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova koji su propisani za obrazovni profil za koji konkurišu
 9. Za učenike srednje škole originalno uverenje o položenom završnom ispitu
 10. Nalaz očnog lekara sa preporukom koje pismo dete da koristi ( Brajevo ili videće)
 11. Za učenike srednje škole-nalaz specijaliste o stanju sluha sa audiogramom
 12. Za učenike I razreda OŠ potvrda o pohađanju obaveznog pripremno predškolskog programa
 13. Originalno svedočanstvo o završenoj školi, razredu (ukoliko je lice bilo u nekoj školi)
 14. Socijalnu anamnezu (os socijalnog radnika)
 15. Prijava za upis za učenike srednje škole-obrazac PU
 16. Dokaz (rešenje ili potvrdu) da ima rešeno pitanje plaćanja smeštaja i ishrane u Domu pri Školi (od Centra za socijalni rad, Skupštine opštine ili drugog organa koji će plaćati troškove smeštaja i ishrane)
 17. Učenici medicinske škole –potvrdu da su upisani u prvi razred medicinske škole „Beograd“

Vanredni učenici na prekvalifikaciji, dokvalifikaciji ili završetku započetog školovanja se prijavljuju kao redovni učenici i dostavljaju sledeća dokumenta:

 1. Molba sa tačnom adresom
 2. Mišljenje interresorne komisije za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od 6 meseci)
 4. Jedna fotografija
 5. Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova koji su propisani za obrazovni profil za koji konkurišu
 6. Nalaz očnog lekara sa preporukom koje pismo kandidat da koristi ( Brajevo ili videće)