Настава се одвија у преподневној смени.

Предметна настава се организује у кабинетима, а практична настава у радионици.

Ученици који су успешно савладали програмске садржаје за једногодишње оспособљавање могу да наставе школовање за образовни профил „Пакер“.